Enter your keyword

Informacje dla Akcjonariuszy

Zarząd spółki Fundamental Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (adres:
00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. B-21, NIP 5260033921, REGON 010605391), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308847 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 r.,
o godz. 11.00 w Warszawie w budynku przy ul. Solec 63.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
 7. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu

Stosownie do art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki wyjaśnia, że zmiany Statutu polegają na:

1. Zmianie § 1
– dotychczasowe brzmienie:
„Firma Spółki brzmi: Fundamental Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Fundamental Group S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

– proponowane brzmienie:
„Firma Spółki brzmi: F55 Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: F55 S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. Zmianie § 16 ust. 2 pkt. s)
– dotychczasowe brzmienie:
„wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy FUNDAMENTAL.”

– proponowane brzmienie:
„wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy do której należy Spółka.”
3. Zmianie § 19 ust. 4
– dotychczasowe brzmienie:
„Zarząd Spółki jest organem uprawnionym do rekomendowania Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy FUNDAMENTAL.”

– proponowane brzmienie:
„Zarząd Spółki jest organem uprawnionym do rekomendowania Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy do której należy Spółka.”

 

Zarząd spółki Fundamental Group S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-410 Warszawa,
ul. Solec 18 lok. B-21, NIP 5260033921, REGON 010605391), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308847 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r., o godz. 11.00 w Warszawie w budynku przy ul. Solec 63.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
 7. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu

Stosownie do art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki wyjaśnia, że zmiany Statutu polegają na:

 1. Zmianie § 7 1

–  dotychczasowe brzmienie:

„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne oraz akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem postanowień art. 336 § 1, art. 335 § 1 i 2, art. 351 § 1 i 356 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

–  proponowane brzmienie:

„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne oraz akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem postanowień art. 351 § 1 i 356 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

 1. Zmianie § 9 ust. 1

–  dotychczasowe brzmienie:

„Akcjonariusze inni niż Łukasz Komornicki zobowiązują się do niezbywania akcji Spółki w terminie do 31 grudnia 2019 r.”

–  proponowane brzmienie:

„Akcjonariusze inni niż Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki zobowiązują się do niezbywania akcji Spółki w terminie do 31 grudnia 2024 r.”

 1. Zmianie § 9 ust. 2

–  dotychczasowe brzmienie:

„Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 powyżej zbycie akcji przez akcjonariuszy innych niż Łukasz Komornicki lub inne rozporządzenie nimi może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 9. Zbycie akcji lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego § 9 jest nieskuteczne wobec Spółki, jak i wobec pozostałych akcjonariuszy Spółki. Przez „zbycie” akcji rozumie się w niniejszym § 9 każde przeniesienie własności, sprzedaż, rozporządzenie, oddanie w dzierżawę, przekazanie pod jakimkolwiek tytułem prawnym, ustanowienie zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na akcji lub inną transakcję o podobnym charakterze, której przedmiotem są akcje Spółki („Zbycie”).”

–  proponowane brzmienie:

„Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 powyżej zbycie akcji przez akcjonariuszy innych niż Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki lub inne rozporządzenie nimi może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 9. Zbycie akcji lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego § 9 jest nieskuteczne wobec Spółki, jak i wobec pozostałych akcjonariuszy Spółki. Przez „zbycie” akcji rozumie się w niniejszym § 9 każde przeniesienie własności, sprzedaż, rozporządzenie, oddanie w dzierżawę, przekazanie pod jakimkolwiek tytułem prawnym, ustanowienie zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na akcji lub inną transakcję o podobnym charakterze, której przedmiotem są akcje Spółki („Zbycie”).”

 1. Zmianie § 9 ust. 3 pkt. a) i b)

–   dotychczasowe brzmienie:

„W przypadku, gdy którykolwiek akcjonariusz:

 1. sprzeda należące do niego akcje Spółki z naruszeniem zobowiązań wynikających z postanowień ust. 5-11 poniżej, zobowiązuje się zapłacić na rzecz karę umowną w wysokości osiągniętego przychodu z takiej sprzedaży, lecz w każdym przypadku nie niższą niż w kwocie stanowiącej równowartość przypadających na sprzedane akcje aktywów netto Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy wszystkich akcjonariuszy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia sprzedaży akcji;
 2. nie sprzeda należących do niego akcji Spółki z naruszeniem zobowiązań wynikających z postanowień ust. 17-20 poniżej, zobowiązuje się zapłacić na rzecz Łukasza Komornickiego karę umowną w wysokości równej wysokości ceny, którą uzyskałby Łukasz Komornicki za sprzedane przez siebie na rzecz Oferenta Wykupującego (jak zdefiniowano w § 9 ust. 17 niniejszego Statutu) akcje Spółki, gdyby doszło do zawarcia umowy sprzedaży akcji, o której mowa w ust. 14 poniżej, ale w każdym przypadku nie wyższej niż cena obliczona zgodnie z ust. 17 poniżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania od Łukasza Komornickiego wezwania do zapłaty kary umownej.”

–  proponowane brzmienie:

„W przypadku, gdy którykolwiek akcjonariusz:

 1. sprzeda należące do niego akcje Spółki z naruszeniem zobowiązań wynikających z postanowień ust. 5-11 poniżej, zobowiązuje się zapłacić na rzecz Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki karę umowną w wysokości osiągniętego przychodu z takiej sprzedaży, lecz w każdym przypadku nie niższą niż w kwocie stanowiącej równowartość przypadających na sprzedane akcje aktywów netto Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy wszystkich akcjonariuszy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia sprzedaży akcji;
 2. nie sprzeda należących do niego akcji Spółki z naruszeniem zobowiązań wynikających z postanowień ust. 17-20 poniżej, zobowiązuje się zapłacić na rzecz Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki karę umowną w wysokości równej wysokości ceny, którą uzyskałby Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki za sprzedane przez siebie na rzecz Oferenta Wykupującego (jak zdefiniowano w § 9 ust. 17 niniejszego Statutu) akcje Spółki, gdyby doszło do zawarcia umowy sprzedaży akcji, o której mowa w ust. 14 poniżej, ale w każdym przypadku nie wyższej niż cena obliczona zgodnie z ust. 17 poniżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania od Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki wezwania do zapłaty kary umownej.”
 1. Zmianie § 9 ust. 5

–  dotychczasowe brzmienie:

Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy, z wyjątkiem Łukasza Komornickiego, („Akcjonariusz Zbywający”), zamierza dokonać Zbycia innego niż oddanie w dzierżawę lub ustanowienie zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, całości lub części posiadanych przez siebie akcji („Oferowane Akcje”) na rzecz podmiotu niebędącego akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”), wówczas Łukaszowi Komornickiemu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Akcji na zasadach określonych w ustępach poniższych („Prawo Pierwszeństwa”).

proponowane brzmienie:

Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy, z wyjątkiem Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki, („Akcjonariusz Zbywający”), zamierza dokonać Zbycia innego niż oddanie w dzierżawę lub ustanowienie zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, całości lub części posiadanych przez siebie akcji („Oferowane Akcje”) na rzecz podmiotu niebędącego akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”), wówczas Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 90% akcji Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Akcji na zasadach określonych w ustępach poniższych („Prawo Pierwszeństwa”).

 1. Zmianie § 9 ust. 6

–  dotychczasowe brzmienie:

„Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest złożyć Łukaszowi Komornickiemu pisemną ofertę Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji („Oferta”) na takich samych warunkach, co warunki Zbycia Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż. Oferta powinna określać: (i) Akcjonariusza Zbywającego oraz Proponowanego Nabywcę, (ii) liczbę Oferowanych Akcji oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę lub wartość innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż, sposób zapłaty oraz termin zapłaty) proponowanego Zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („Warunki Oferty”), z tym zastrzeżeniem, że  Łukasz Komornicki nie jest związany innymi warunkami niż wysokość ceny za Oferowane Akcje lub wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż oraz sposobem i terminem zapłaty.”

proponowane brzmienie:

„Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest złożyć Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 90% akcji Spółki pisemną ofertę Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji („Oferta”) na takich samych warunkach, co warunki Zbycia Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż. Oferta powinna określać: (i) Akcjonariusza Zbywającego oraz Proponowanego Nabywcę, (ii) liczbę Oferowanych Akcji oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę lub wartość innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż, sposób zapłaty oraz termin zapłaty) proponowanego Zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („Warunki Oferty”), z tym zastrzeżeniem, że Akcjonariusza posiadający więcej niż 90% akcji Spółki nie jest związany innymi warunkami niż wysokość ceny za Oferowane Akcje lub wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż oraz sposobem i terminem zapłaty.”

 1. Zmianie § 9 ust. 7

–  dotychczasowe brzmienie:

„Łukasz Komornicki w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty będzie miał prawo do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia co do przyjęcia Oferty, przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości. W przypadku gdy Łukasz Komornicki nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił. Z chwilą doręczenia przez Łukasza Komornickiego Akcjonariuszowi Zbywającemu, oświadczenia o przyjęciu Oferty następuje zawarcie umowy sprzedaży Oferowanych Akcji.”

proponowane brzmienie:

„Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty będzie miał prawo do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia co do przyjęcia Oferty, przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości. W przypadku gdy Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił. Z chwilą doręczenia przez Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki Akcjonariuszowi Zbywającemu, oświadczenia o przyjęciu Oferty następuje zawarcie umowy sprzedaży Oferowanych Akcji.”

 1. Zmianie § 9 ust. 9

–  dotychczasowe brzmienie:

„Tytuł prawny do Oferowanych Akcji przejdzie na  Łukasza Komornickiego z chwilą wydania Łukaszowi Komornickiemu odcinków zbiorowych obejmujących Oferowane Akcje wraz z pisemnym oświadczeniem Akcjonariusza Zbywającego o następującej treści: „Ja, niżej podpisany, [Akcjonariusz Zbywający]/działający w imieniu i na rzecz [Akcjonariusza Zbywającego], niniejszym przenoszę prawa z akcji objętych niniejszym odcinkiem zbiorowym na rzecz Łukasza Komornickiego na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia [___].”, co nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Oferowanych Akcji. W dniu wydania Łukaszowi Komornickiemu odcinków zbiorowych Oferowanych Akcji Łukasz Komornicki dokona przelewu na rachunek bankowy Akcjonariusza Zbywającego ceny lub wynagrodzenia wskazanego w Ofercie.”

proponowane brzmienie:

„Tytuł prawny do Oferowanych Akcji przejdzie na  Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki z chwilą wydania Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 90% akcji Spółki pisemnego oświadczenia Akcjonariusza Zbywającego o następującej treści: „Ja, niżej podpisany, [Akcjonariusz Zbywający]/działający w imieniu i na rzecz [Akcjonariusza Zbywającego], niniejszym przenoszę prawa z Oferowanych Akcji na rzecz Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki, tj. na rzecz [___] na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia [___].”, co nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Oferowanych Akcji oraz z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy Spółki wpisu wskazującego nabywcę Oferowanych Akcji. W dniu dokonania w rejestrze akcjonariuszy Spółki wpisu Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki jako nabywcy Oferowanych Akcji Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki dokona przelewu na rachunek bankowy Akcjonariusza Zbywającego ceny lub wynagrodzenia wskazanego w Ofercie.”

 1. Zmianie § 9 ust. 10

–   dotychczasowe brzmienie:

„W przypadku gdy Łukasz Komornicki nie przyjmie Oferty, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia co do przyjęcia Oferty. W przypadku gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich na zasadach niniejszego § 9.”

–   proponowane brzmienie:

„W przypadku gdy Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki nie przyjmie Oferty, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do Zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia co do przyjęcia Oferty. W przypadku gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich na zasadach niniejszego § 9.”

 1. Zmianie § 9 ust. 11

–  dotychczasowe brzmienie:

Ograniczenie w Zbyciu akcji Spółki, przewidziane w § 9 pkt 5-10 niniejszego Statutu, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 2 (dwa) lata, w przypadku gdy akcjonariusz Łukasz Komornicki nie zbędzie do tego czasu wszystkich posiadanych przez siebie akcji w kapitale zakładowym Spółki.”

proponowane brzmienie:

„Ograniczenie w Zbyciu akcji Spółki, przewidziane w § 9 pkt 5-10 niniejszego Statutu, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 2 (dwa) lata, w przypadku gdy Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki nie zbędzie do tego czasu wszystkich posiadanych przez siebie akcji w kapitale zakładowym Spółki.”

 1. Zmianie § 9 ust. 12

–  dotychczasowe brzmienie:

W przypadku gdy Łukasz Komornicki, zamierza dokonać Zbycia innego niż oddanie w dzierżawę lub ustanowienie zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, posiadanych przez siebie akcji w liczbie reprezentującej 80% kapitału zakładowego lub większej („Oferowane Akcje Łukasza Komornickiego”) na rzecz Proponowanego Nabywcy, wówczas każdemu z pozostałych akcjonariuszy przysługuje prawo przyłączenia się do transakcji Zbycia Oferowanych Akcji Łukasza Komornickiego na rzecz Proponowanego Nabywcy, w taki sposób, że każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie miał prawo do Zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy wszystkich posiadanych przez siebie akcji w Spółce, na warunkach identycznych jak warunki Zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy Oferowanych Akcji Łukasza Komornickiego („Prawo Przyłączenia się do Zbycia”).”

–   proponowane brzmienie:

W przypadku gdy Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki, zamierza dokonać Zbycia innego niż oddanie w dzierżawę lub ustanowienie zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, posiadanych przez siebie akcji w liczbie reprezentującej 80% kapitału zakładowego lub większej („Oferowane Akcje Akcjonariusza Dominującego”) na rzecz Proponowanego Nabywcy, wówczas każdemu z pozostałych akcjonariuszy przysługuje prawo przyłączenia się do transakcji Zbycia Oferowanych Akcji Akcjonariusza Dominującego na rzecz Proponowanego Nabywcy, w taki sposób, że każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie miał prawo do Zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy wszystkich posiadanych przez siebie akcji w Spółce, na warunkach identycznych jak warunki Zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy Oferowanych Akcji Akcjonariusza Dominującego („Prawo Przyłączenia się do Zbycia”).”

 1. Zmianie § 9 ust. 13

–  dotychczasowe brzmienie:

Łukasz Komornicki nie może Zbyć Oferowanych Akcji Łukasza Komornickiego bez umożliwienia akcjonariuszom Zbycia posiadanych przez nich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy.”

–  proponowane brzmienie:

Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki nie może Zbyć Oferowanych Akcji Akcjonariusza Dominującego bez umożliwienia akcjonariuszom Zbycia posiadanych przez nich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy.”

 1. Zmianie § 9 ust. 14

–  dotychczasowe brzmienie:

„Łukasz Komornicki zobowiązuje się uzależnić Zbycie Proponowanemu Nabywcy posiadanych przez siebie Oferowanych Akcji Łukasza Komornickiego od złożenia przez Proponowanego Nabywcę każdemu z pozostałych akcjonariuszy, na ich adres korespondencyjny wskazany w księdze akcyjnej oraz na adres poczty elektronicznej, pisemnej oferty nabycia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza („Oferta Przyłączenia”). Oferta Przyłączenia powinna określać cenę za jedną akcję równą cenie za jedną Oferowaną Akcję Łukasza Komornickiego wskazanej w Ofercie, termin płatności taki sam jak wskazany w Ofercie oraz zawierać postanowienie, że tytuł prawny do akcji przejdzie na Proponowanego Nabywcę z chwilą zapłaty ceny. Oferta Przyłączenia może zawierać takie same dodatkowe warunki Zbycia jak wskazane w Ofercie, pod warunkiem, że są możliwe do zrealizowania przez akcjonariusza, w przeciwnym wypadku dodatkowe warunki uważane będą za niezastrzeżone.”

– proponowane brzmienie:

„Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki zobowiązuje się uzależnić Zbycie Proponowanemu Nabywcy posiadanych przez siebie Oferowanych Akcji Akcjonariusza Dominującego od złożenia przez Proponowanego Nabywcę każdemu z pozostałych akcjonariuszy, na ich adres korespondencyjny wskazany w rejestrze akcjonariuszy oraz na adres poczty elektronicznej, pisemnej oferty nabycia wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza („Oferta Przyłączenia”). Oferta Przyłączenia powinna określać cenę za jedną akcję równą cenie za jedną Oferowaną Akcję Akcjonariusza Dominującego wskazanej w Ofercie, termin płatności taki sam jak wskazany w Ofercie oraz zawierać postanowienie, że tytuł prawny do akcji przejdzie na Proponowanego Nabywcę z chwilą zapłaty ceny i dokonania wpisu Proponowanego Nabywcy jako nabywcy akcji w rejestrze akcjonariuszy. Oferta Przyłączenia może zawierać takie same dodatkowe warunki Zbycia jak wskazane w Ofercie, pod warunkiem, że są możliwe do zrealizowania przez akcjonariusza, w przeciwnym wypadku dodatkowe warunki uważane będą za niezastrzeżone.”

 1. <Zmianie § 9 ust. 15

–  dotychczasowe brzmienie:

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania Oferty Przyłączenia, akcjonariusz złoży Łukaszowi Komornickiemu, na adres Łukasza Komornickiego. wskazany Spółce na piśmie, pisemne oświadczenie, co do przyjęcia Oferty Przyłączenia. W przypadku, gdy akcjonariusz nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty Przyłączenia w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę Przyłączenia odrzucił.”

–   proponowane brzmienie:

„W ciągu 14 dni od dnia otrzymania Oferty Przyłączenia, akcjonariusz złoży Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 90% akcji Spółki, na adres Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki wskazany Spółce na piśmie, pisemne oświadczenie, co do przyjęcia Oferty Przyłączenia. W przypadku, gdy akcjonariusz nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty Przyłączenia w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę Przyłączenia odrzucił.”

 1. Zmianie § 9 ust. 16

–  dotychczasowe brzmienie:

„Łukasz Komornicki będzie uprawniony do Zbycia:

 • wszystkich Oferowanych Akcji Łukasza Komornickiego na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach zbycia określonych w ofercie otrzymanej przez Łukasza Komornickiego od Potencjalnego Nabywcy i przedstawionych przez Łukasza Komornickiego pozostałym akcjonariuszom zgodnie z ust. 12 powyżej – w przypadku, gdy wszyscy akcjonariusze odrzucili Ofertę Przyłączenia;
 • części Oferowanych Akcji Łukasza Komornickiego o wartości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością Oferowanych Akcji Łukasza Komornickiego a wartością wszystkich akcji wskazanych w Ofertach Przyłączenia, które zostały przez akcjonariuszy przyjęte – w przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy przyjął Ofertę Przyłączenia;

w ciągu 60 dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty Przyłączenia, o którym mowa w § 9 ust. 15 powyżej. W przypadku, gdy Łukasz Komornicki nie zbędzie Oferowanych Akcji Łukasza Komornickiego na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami Łukasza Komornickiego i nie mogą być Zbyte bez wcześniejszego umożliwienia pozostałym akcjonariuszom wykonania Prawa Przyłączenia się do Zbycia.”

proponowane brzmienie:

„Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki będzie uprawniony do Zbycia:

 • wszystkich Oferowanych Akcji Akcjonariusza Dominującego na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach zbycia określonych w ofercie otrzymanej przez Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki od Potencjalnego Nabywcy i przedstawionych przez Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki pozostałym akcjonariuszom zgodnie z ust. 12 powyżej – w przypadku, gdy wszyscy akcjonariusze odrzucili Ofertę Przyłączenia;
 • części Oferowanych Akcji Akcjonariusza Dominującego o wartości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością Oferowanych Akcji Akcjonariusza Dominującego a wartością wszystkich akcji wskazanych w Ofertach Przyłączenia, które zostały przez akcjonariuszy przyjęte – w przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy przyjął Ofertę Przyłączenia;

w ciągu 60 dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty Przyłączenia, o którym mowa w § 9 ust. 15 powyżej. W przypadku, gdy Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki nie zbędzie Oferowanych Akcji Akcjonariusza Dominującego na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami Akcjonariusza Dominującego i nie mogą być Zbyte bez wcześniejszego umożliwienia pozostałym akcjonariuszom wykonania Prawa Przyłączenia się do Zbycia.”

 1. Zmianie § 9 ust. 17

–  dotychczasowe brzmienie:

W przypadku gdy Łukasz Komornicki otrzyma od osoby trzeciej („Oferent Wykupujący”) ofertę nabycia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („Oferta Wykupu”) i zamierza Zbyć swoje akcje w Spółce za cenę Oferenta Wykupującego, Łukasz Komornicki ma prawo żądać od pozostałych akcjonariuszy zbycia wszystkich posiadanych przez nich akcji na rzecz Oferenta Wykupującego („Prawo Pociągnięcia do Zbycia Akcji”), za cenę (lub wartość innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż) nie niższą niż wartość rynkowa wykupywanych akcji Spółki ustalona przez biegłego rewidenta metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem, że cena za jedną akcję nie może być niższa niż średnioroczna EBITDA w okresie ostatnich zamkniętych i zatwierdzonych trzech lat obrotowych, wykazana w sprawozdaniach finansowych Spółki, pomnożona przez współczynnik 8 i podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych akcji Spółki („Cena Wykupu”).”

–   proponowane brzmienie:

W przypadku gdy Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki otrzyma od osoby trzeciej („Oferent Wykupujący”) ofertę nabycia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („Oferta Wykupu”) i zamierza Zbyć swoje akcje w Spółce za cenę Oferenta Wykupującego, Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki ma prawo żądać od pozostałych akcjonariuszy zbycia wszystkich posiadanych przez nich akcji na rzecz Oferenta Wykupującego („Prawo Pociągnięcia do Zbycia Akcji”), za cenę (lub wartość innego wynagrodzenia w przypadku Zbycia innego niż sprzedaż) nie niższą niż wartość rynkowa wykupywanych akcji Spółki ustalona przez biegłego rewidenta metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem, że cena za jedną akcję nie może być niższa niż średnioroczna EBITDA w okresie ostatnich zamkniętych i zatwierdzonych trzech lat obrotowych, wykazana w sprawozdaniach finansowych Spółki, pomnożona przez współczynnik 8 i podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych akcji Spółki („Cena Wykupu”).

 1. Zmianie § 9 ust. 18

–  dotychczasowe brzmienie:

„W celu realizacji Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji Łukasz Komornicki złoży wszystkim pozostałym akcjonariuszom Spółki pisemne żądanie zbycia wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy w wykonaniu Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji („Zawiadomienie o Pociągnięciu”), które powinno określać: (i) Oferenta Wykupującego oraz (ii) istotne warunki (w tym Cenę Wykupu, formę zapłaty, termin zawarcia umowy sprzedaży akcji oraz warunki i termin zapłaty) proponowanego nabycia akcji („Warunki Oferty Wykupu”); Do Zawiadomienia o Pociągnięciu powinna być dołączona Oferta Wykupu.”

–   proponowane brzmienie:

„W celu realizacji Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki złoży wszystkim pozostałym akcjonariuszom Spółki pisemne żądanie zbycia wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy w wykonaniu Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji („Zawiadomienie o Pociągnięciu”), które powinno określać: (i) Oferenta Wykupującego oraz (ii) istotne warunki (w tym Cenę Wykupu, formę zapłaty, termin zawarcia umowy sprzedaży akcji oraz warunki i termin zapłaty) proponowanego nabycia akcji („Warunki Oferty Wykupu”); Do Zawiadomienia o Pociągnięciu powinna być dołączona Oferta Wykupu.”

 1. Zmianie § 9 ust. 20

–   dotychczasowe brzmienie:

„Wydanie Oferentowi Wykupującemu odcinków zbiorowych obejmujących akcje Spółki wraz z pisemnym oświadczeniem akcjonariusza o następującej treści: „Ja, niżej podpisany, [akcjonariusz]/działający w imieniu i na rzecz [akcjonariusza], niniejszym przenoszę prawa z akcji objętych niniejszym odcinkiem zbiorowym na rzecz [___] z siedzibą w [___] na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia [___] .”, co nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji, o której mowa w ust. 19 powyżej oraz po zapłaceniu Ceny Wykupu.”

–  proponowane brzmienie:

„Tytuł prawny do nabywanych akcji przejdzie na Oferenta Wykupującego akcje po wydaniu pisemnego oświadczenia akcjonariusza o następującej treści: „Ja, niżej podpisany, [akcjonariusz]/działający w imieniu i na rzecz [akcjonariusza], niniejszym przenoszę prawa z akcji ……………… na rzecz [___] z siedzibą w [___] na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia [___].”, co nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji, o której mowa w ust. 19 powyżej oraz po zapłaceniu Ceny Wykupu oraz z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy Spółki wpisu wskazującego Oferenta Wykupującego jako właściciela nabytych akcji.”

 1. Zmianie § 9 ust. 21

–   dotychczasowe brzmienie:

„Łukasz Komornicki będzie odpowiedzialny wobec wszystkich akcjonariuszy za nabycie przez Oferenta Wykupującego wszystkich akcji będących przedmiotem Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Pociągnięciu, a w szczególności za to, że każdy akcjonariusz otrzyma należną mu całkowitą cenę sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości w odniesieniu do każdego akcjonariusza tytuł własności do akcji przejdzie na Oferenta Wykupującego z chwilą zapłaty ceny sprzedaży za akcje.”

–  proponowane brzmienie:

„Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki będzie odpowiedzialny wobec wszystkich akcjonariuszy za nabycie przez Oferenta Wykupującego wszystkich akcji będących przedmiotem Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Pociągnięciu, a w szczególności za to, że każdy akcjonariusz otrzyma należną mu całkowitą cenę sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości w odniesieniu do każdego akcjonariusza tytuł własności do akcji przejdzie na Oferenta Wykupującego z chwilą zapłaty ceny sprzedaży za akcje i dokonania w rejestrze akcjonariuszy Spółki wpisu wskazującego Oferenta Wykupującego jako właściciela nabytych akcji .”

 1. Zmianie § 9 ust. 22

–   dotychczasowe brzmienie:

„Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy, z wyjątkiem akcjonariusza Łukasza Komornickiego, zamierza oddać w dzierżawę lub ustanowić zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe na całości lub części posiadanych przez siebie akcji zobowiązany jest uprzednio uzyskać na taką czynność zgodę Walnego Zgromadzenia wyrażoną w formie uchwały.”

–   proponowane brzmienie:

„Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy, z wyjątkiem Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki, zamierza oddać w dzierżawę lub ustanowić zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe na całości lub części posiadanych przez siebie akcji zobowiązany jest uprzednio uzyskać na taką czynność zgodę Walnego Zgromadzenia wyrażoną w formie uchwały.”

 1. Zmianie § 13 ust. 10

–   dotychczasowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, które powinno być dokonane przynajmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

–    proponowane brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, które powinno być dokonane przynajmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”

 1. Zmianie § 15 ust. 1

–   dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Łukasza Komornickiego w ramach uprawnień osobistych, zgodnie z ust. 2 poniżej. Uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje Łukaszowi Komornickiemu tak długo, jak Łukasz Komornicki jest akcjonariuszem Spółki.”

–    proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki, zgodnie z ust. 2 poniżej.”

 1. Zmianie § 15 ust. 2

–   dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana w ten sposób, że Łukasz Komornicki, tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

–    proponowane brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana w ten sposób, że Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

 1. Zmianie § 15 ust. 3

–   dotychczasowe brzmienie:

Łukasz Komornicki wykonuje swoje uprawnienia do powoływania i odwoływania członka(-ów) Rady Nadzorczej określone w § 15 niniejszego Statutu w drodze zawiadomienia Spółki, przez co należy rozumieć wysłanie stosownego oświadczenia na adres Spółki w taki sposób, żeby mogła ona w zwykłym trybie zapoznać się z jego treścią zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego.”

–    proponowane brzmienie:

Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki wykonuje swoje uprawnienia do powoływania i odwoływania członka(-ów) Rady Nadzorczej określone w § 15 niniejszego Statutu w drodze zawiadomienia Spółki, przez co należy rozumieć wysłanie stosownego oświadczenia na adres Spółki w taki sposób, żeby mogła ona w zwykłym trybie zapoznać się z jego treścią zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego.”

 1. Zmianie § 15 ust. 4

–   dotychczasowe brzmienie:

Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Łukasza Komornickiego odwołać może tylko Łukasz Komornicki, tak długo jak długo pozostaje akcjonariuszem Spółki.”

–    proponowane brzmienie:

Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki odwołać może tylko Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki, tak długo jak długo pozostaje akcjonariuszem Spółki.”

 1. Zmianie § 15 ust. 5

–   dotychczasowe brzmienie:

„Jeżeli Łukasz Komornicki nie powoła członka Rady Nadzorczej Spółki w terminie 15 (piętnastu) dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacji lub odwołania, pozostali akcjonariusze będą uprawnieni do wspólnego powołania tymczasowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Łukasza Komornickiego. Łukasz Komornicki jest uprawniony do odwołania takiego członka Rady Nadzorczej powołanego przez pozostałych akcjonariuszy, pod warunkiem jednoczesnego powołania w jego miejsce członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2 powyżej.”

–   proponowane brzmienie:

„Jeżeli Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki nie powoła członka Rady Nadzorczej Spółki w terminie 15 (piętnastu) dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacji lub odwołania, pozostali akcjonariusze będą uprawnieni do wspólnego powołania tymczasowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki. Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki jest uprawniony do odwołania takiego członka Rady Nadzorczej powołanego przez pozostałych akcjonariuszy, pod warunkiem jednoczesnego powołania w jego miejsce członka Rady Nadzorczej zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2 powyżej.”

 1. Zmianie § 15 ust. 6

–   dotychczasowe brzmienie:

Spółka zobowiązana jest poinformować Łukasza Komornickiego o każdym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacji lub odwołania w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym Spółka powzięła o powyższym wiedzę.”

–   proponowane brzmienie:

Spółka zobowiązana jest poinformować Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki o każdym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jego rezygnacji lub odwołania w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym Spółka powzięła o powyższym wiedzę.”

 1. Zmianie § 15 ust. 7

–   dotychczasowe brzmienie:

Łukasz Komornicki, w sytuacji wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przez niego powołanego, może zrzec się uprawnienia do powołania nowej osoby w miejsce takiego członka Rady Nadzorczej na mocy stosownego oświadczenia. W takim przypadku do powołania członka Rady Nadzorczej przez pozostałych akcjonariuszy, zgodnie z ust. 5 powyżej, nie jest wymagany upływ terminu określonego w ust. 5 powyżej.”

–   proponowane brzmienie:

Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki, w sytuacji wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przez niego powołanego, może zrzec się uprawnienia do powołania nowej osoby w miejsce takiego członka Rady Nadzorczej na mocy stosownego oświadczenia. W takim przypadku do powołania członka Rady Nadzorczej przez pozostałych akcjonariuszy, zgodnie z ust. 5 powyżej, nie jest wymagany upływ terminu określonego w ust. 5 powyżej.”

 1. Zmianie § 17 ust. 1

–   dotychczasowe brzmienie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany zgodnie z § 15 ust. 2 (a) przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej i kieruje jej pracami.”

–   proponowane brzmienie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany zgodnie z § 15 ust. 2 przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej i kieruje jej pracami.”

 1. Zmianie § 18 ust. 2

–   dotychczasowe brzmienie:

„Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są, zgodnie z ust. 3 poniżej, przez Łukasza Komornickiego w ramach uprawnień osobistych przysługujących Łukaszowi Komornickiemu, tak długo jak Łukasz Komornicki jest akcjonariuszem Spółki, oraz przez Radę Nadzorczą Spółki.”

–   proponowane brzmienie:

„Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są, zgodnie z ust. 3 poniżej, przez Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki, oraz przez Radę Nadzorczą Spółki.”

 1. Zmianie § 18 ust. 3 pkt. a)

–   dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd jest powoływany w ten sposób, że:

(a) Łukasz Komornicki, tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na mocy pisemnego zawiadomienia Spółki, przez co należy rozumieć wysłanie stosownego oświadczenia na adres Spółki w taki sposób, żeby mogła ona w zwykłym trybie zapoznać się z jego treścią zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego;”

–   proponowane brzmienie:

„Zarząd jest powoływany w ten sposób, że:

(a) Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na mocy pisemnego zawiadomienia Spółki, przez co należy rozumieć wysłanie stosownego oświadczenia na adres Spółki w taki sposób, żeby mogła ona w zwykłym trybie zapoznać się z jego treścią zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego;”

 1. Zmianie § 18 ust. 4

–   dotychczasowe brzmienie:

„Członków Zarządu powołanych przez Łukasza  Komornickiego odwołać może tylko Łukasz Komornicki, tak długo jak długo pozostaje akcjonariuszem Spółki, a członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą może odwołać tylko Rada Nadzorcza.”

–   proponowane brzmienie:

„Członków Zarządu powołanych przez Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki odwołać może tylko Akcjonariusz posiadający więcej niż 90% akcji Spółki, a członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą może odwołać tylko Rada Nadzorcza.”

 1. Zmianie § 18 ust. 5

–   dotychczasowe brzmienie:

Spółka zobowiązana jest poinformować Łukasza Komornickiego i Radę Nadzorczą, o każdym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, jego rezygnacji lub odwołaniu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym Spółka powzięła o powyższym wiedzę.”

–   proponowane brzmienie:

Spółka zobowiązana jest poinformować Akcjonariusza posiadającego więcej niż 90% akcji Spółki i Radę Nadzorczą, o każdym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, jego rezygnacji lub odwołaniu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym Spółka powzięła o powyższym wiedzę.”

 1. Zmianie § 25 pkt. a)

–   dotychczasowe brzmienie:

„Na adres akcjonariusza wskazany Spółce – jeżeli są kierowane do akcjonariusza Spółki;”

–   proponowane brzmienie:

„Na adres akcjonariusza wskazany Spółce lub na adres akcjonariusza wskazany w rejestrze akcjonariuszy – jeżeli są kierowane do akcjonariusza Spółki;”

 1. Zmianie § 27 ust. 1

–   dotychczasowe brzmienie:

„Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze  Sądowym i Gospodarczym”.

–   proponowane brzmienie:

„Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz na stronie internetowej Spółki.”

 

Zarząd spółki Fundamental Group S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, NIP 5260033921, REGON 010605391), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308847 (zwanej dalej „Spółką”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2021r., o godz. 11.00 w Warszawie w budynku przy ul. Solec 63. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd spółki Fundamental Group S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, KRS 0000308847), zwanej dalej „Spółką”, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00 -16.00.

Zarząd spółki Fundamental Group S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, KRS 0000308847), zwanej dalej „Spółką”, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00 -16.00.

Zarząd spółki Fundamental Group S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, KRS 0000308847), zwanej dalej „Spółką”, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00 -16.00.

Zarząd spółki Fundamental Group S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, KRS 0000308847), zwanej dalej „Spółką”, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00 -16.00.

Zarząd spółki Fundamental Group S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, KRS 0000308847), zwanej dalej „Spółką”, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: 00-409 Warszawa, ul. Solec 63, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00 -16.00.

© Copyright 2022. Fundamental Group S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   Polityka Prywatności   Kontakt